ચેસ પ્લેયર્સ (Chess players)

ચેસ પ્લેયર્સ: ચેસ પ્લેયર્સ- એક યુવકે એક આશ્રમના સાધુને કહ્યું, મારે સાધુ બનવું છે, પરંતુ એક સમસ્યા એ છે કે …

Read more

ભગવાન વિષ્ણુજી અને માતા લક્ષ્મીજી(Lord Vishnuji and Mother Lakshmiji)

ભગવાન વિષ્ણુજી અને માતા લક્ષ્મીજી એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ શેષનાગ પર બેસીને કંટાળી ગયા, અને તેમણે પૃથ્વી પર ચાલવાનું વિચાર્યું, તેમને …

Read more

Balkand- story

બાલકાંડ- વાર્તા શરૂ થાય છે કૌશલ પ્રદેશ, જેની સ્થાપના વૈવસ્વત મનુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તે પવિત્ર નદી સરયુના કિનારે …

Read more