ભગવાન વિષ્ણુજી અને માતા લક્ષ્મીજી(Lord Vishnuji and Mother Lakshmiji)

ભગવાન વિષ્ણુજી અને માતા લક્ષ્મીજી એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ શેષનાગ પર બેસીને કંટાળી ગયા, અને તેમણે પૃથ્વી પર ચાલવાનું વિચાર્યું, તેમને …

Read more